• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/%C3%9Csk%C3%BCdar-Yay%C4%B1nevi/296799073753533?sk=timeline&ref=page_internal
  • https://twitter.com/uskudaryayinevi
 Okunmaya Değer Kitaplar Sunar

Ataullah İskenderi

Ataullah İskenderi Serisi


Hikmetler
Ataullah İskenderi

Gelin Tâcı
Ataullah İskenderi

Tevekkülün İncelikleri
Ataullah İskenderi

Gönüllerin Neşesi Zikir
Ataullah İskenderi

İki Veli
Ataullah İskenderi

 

 İbn Atâullah İskenderî

 

Tam Adı: Tâcüddîn Ebu’l-Fazl Ahmed b. Muhammed b. Abdilkerîm

   İskenderiye'de doğdu. Dedesi Abdülkerîm İskenderiye'de tanınmış bir Mâliki fakihi idi. İbn Atâullah Letâ'ifü’l-minen adlı eserindeki ifadelerinden anlaşıldığına göre bir dönem şiddetli bir tasavvuf muhalifi idi. İbn Atâullah, Nâsırüddin İbnü'l-Müneyyir'den fıkıh, Muhyiddin el-Mâzûnî'den nahiv, Şerefeddin Abdülmü'min ed-Dımyâtî'den hadis ve Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî'den fel­sefe, mantık, kelâm tahsil etti. Fıkıh âlimi olarak tanın­dığı bu yıl­larda tasavvufa karşı iken Şâzeliyye tarikatının pîri Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî'nin halifesi Ebü'l-Abbas el-Mürsî ile tanıştı ve onun sohbet­lerine devam et­meye başladı. Muhtemelen şeyhinin iz­niyle vaaz ve irşad için gittiği Kahire'ye yerleşti. Hayatının bundan sonraki dö­nemini Ka­hire'de geçiren İbn Atâullah 13 Cemâzi-yelevvel 709'da (19 Ekim 1309) Medrese-i Mansûriyye'de vefat etti ve Karâfe Me-zarlığı'na defnedildi.İbn Atâullah el-İskenderî, Şâzeliyye ta­rikatının Ebü'l-Hasan eş-Şâzeli ve halife­si Ebü'l-Abbas el-Mürsîden sonra üçüncü büyük şahsiyetidir. Daha çok kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, vaaz ve sohbetleriyle tanı­nan İbn Atâullah'ın bu özellikleri başta el-Hikemü'l-'Atâ'iyye olmak üzere eser­lerine de yansımıştır. Eserle­rinde ayrıca tasavvufun en derin konularına dair bil­giler bulmak mümkündür. Riya ve şöhretten uzak ibadet ve taat, tevekkül, tes­limiyet, recâ ve ümit onun tasavvufî düşüncesinin temel kav­ramla­rıdır. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğuyla değil tefekkürün ince­likle­riyle yoğrulmuştur. İbn Atâullah'a göre amel ve ibadetler birtakım şekil ve sû­retlerden ibaret olup bunların ruhu âbidin kal­binde bulunması gereken ihlâs sırrıdır. Fakr veya iftikar denilen Allah'a muhtaç olma hali üzerinde ısrarla duran İbn Atâullah haş­yetle beraber olan ilmi en hayırlı ilim olarak görür. Onun düşün­celerinde Hakîm et-Tirmizî, Şulemi, Ha­ris el-Muhâsibî, Ebû Tâlib el-Mekkî, Abdülkerim el-Kuşeyrî ve Gazzâlî'nin tesiri­ni görmek mümkündür.


        Muhyiddin İbnü'l-Arabî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi İbn Atâullah'ın dü­şünceleri de tasavvufi çevreleri etkilemiş­tir. Eserleri Kuzey Afrika başta olmak üzere bütün İslâm ülkelerinde bilinmek­tedir.